عکس ها

قنوات بایر کوشکک آباده مذکور در یک سند واگذاری

 ... قنواتی بایره که در ید تصرف خود مستحکم میداشتند که واقع است در صحرای کوشکک من بلوک آباده طشک هرکس بقدرالحصه از قرا تفصیل ذیل:

 

 

 

 

 

۱- قنات فتح آباد ششدانگ تمام شرقا به قنات موسی آباد، غربیا به پورکان، قبلیّاً بکشت حارات قنات موسی و حسین آباد، قطبیّاً به شاه راه عام که از خواجه جمالی بدهمورد می رود.
 
۲- قنات فیض آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات خیرالله خان غربیا به قنات حسن آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا شاه راه عام 
 
۳- قنات فخرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا تل خندق غربیا به قنات تاج آباد قبلیا تک علی آباد و فیض آباد قطبیا به شاه راه عام
 
۴- قنات حسن آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات هادی آباد غربیا تک فخرآباد قبلیا تک رونیز علیا قطبیا به شاه راه عام
 
۵- قنات جعفرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات دولت آباد و کشته شتر کشته غربیا به میمون آباد قبلیا به فردوس علیا قطبیا به شاه راه عام
 
۶- قنات یوسف آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به تل خندق و شتر کشته غربیا به قنات جعفر آباد قبلیا به قنات تک جعفرآباد قطبیا به شاه راه عام
 
۷-قنات فردوس آباد علیا ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات نصیرآباد غربیا به قنات سیف آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۸- قنات دولت آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات نصیرآباد غربیا به قنات سیف آباد و قنات جعفرآباد قبلیا به کشت سیف آباد قطبیا به شاه راه عام
 
۹- قنات نصیرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات حاجی آباد غربیا به قنات جعفرآباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۰- قنات حاجی آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات رحیم آباد غربیا به قنات نصیرآباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۱- قنات رحیم آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات شوراب مشهور به مقصودآباد غربیا به قنات حاجی آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۲- قنات شوراب مشهور به مقصودآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات امیر غربیا به قنات رحیم آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
مصالحه صحیحه شرعیه اسلامیه نمودند بجناب سابق الالقاب بحسب لایخرج منها شیء ثمن معین مبین قرره وعده مبلغ پنج تومان وجه نقد رایج فتحعلی شاهی مسکوک عنه و مقدار سه من قند یزدی قناد پسند مقبوض بالعیون فی المجلس العقد دفعه واحده ...

کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: آرشیو شخصی مرحوم حاج سید محمود ابطحی
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: عکس
  • تاریخ ثبت:1392/11/10

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...