نوشته‌ها

واگذاری قنات های بایر کوشکک آباده طشک
 تصویر این سند را اینجا ببینید.

متن این سند بسیار مفصل است. بخش های مختلف آن را اینجا و اینجا ببینید.

 زیباترین کلامی که عندلبیان فصاحت صحیفه جان را باین مزین سازند حمد مالک الملکیت که دهکده عالم جبروت را بلا مشارکت غیری مالک است جل شأنه که عنوان قباله مملکتش قل اللهم مالک الملک و توقیع بنجق نامچه سرمدیتش کل شی هالک الا وجه عادلی که عنوان صحیفه عرفانش ن والقلم و ما یسطرون کتاب علوم بی پایانش انی اعلم مالا تعلمون کریمه ای که بمقتضایی آیه وافی هدائه احل الله البیع و حرم الربا ابواب عقود بیع و شری جهت بنی نوع انسان مفتوح ساخته و بمعامله دینیه از یکدیگر بهره مند گردیده قادری که بجهت رابطه نظام جمهور بعضی از افرادش را به حل مشکلات انام راغب نموده که بقدر امکان در آن قیام نمایند و درود نامحدود متوالی الورود و صلواه نامحدود شایسته شأن محمودی است که علت غائبه عالم کون و فساد و مرکز دایره ایجاد را مقصود از بنای عالم خاک و مشرف تشریف لولاک لما خلقت الافلاک است که وجود لازم الجودش باعث معماری عالم جان و دل و موجب عمارت شهربند آب و گل گردید محمد عربی آن که ذات اقدس او وجود را سبب آمد چه علت غائی بر آل و اولاد و احفاد صاحب ارشاد که خاتم امامت و ولایت را هر یک نگین و سید و سرور و پیشوای خلق اولین و آخرین شد سیّما حکمران محکمه ولایت و جهان بان عالم هدایت خطیب منبر سلونی و ادیب مرتبه هارونی علی عالی شأن صلواه الله علیه و علی آله المیامین الی یوم الدین بعد چون از تقدیرات ملکی حضرت ملک رفعت نواب کثیرالمنفقه صدرالسادات و قدوه القادات و افتخار العلماء و المرتاضین گل حدیقه حضرت خاتم النبیین و نوباوه سیدالوصیین جناب حاج سید ابوالقاسم خلف حضرت کیوان خدیم نواب مغفرت مآب حاوی فروع و الاصول و جامع المعقول والمنقول سلطان سلاطین ثمره الشجره سلطان دنیا و دین حبیب اله العالمین خاتم النبیین و سید الوصیین عالم العلوم حضرت رحمن مجتهد العصر و الزمان حاجی میر دلدار علیشاه لکنهوئی هندی رفع الله اعلامیه فی الجنان از بابت اندک کدورت و دلخوری که علی التفصل بعد از وفات والد ماجد طاب الله ثراه با برادرش حضرت نواب کیهان خدیو سید سلطان حسین مشهور به واجد علیشاه از موطن مألوف خود آواره بعزم عتبات عالیات بمملکت ایران معبر شدند و عبور ایشان ذیشأن به بلوک آباده طشک افتاده و به بعضی جهات متعذر بمعاودت مملکت خود گردیده لهذا باستدعا و التماس عالیجنابان عزت و اقبال همراهان محمد حسینخان خلف مرحمتشان محمد هادی خان و آقا میرزا عبدالکریم و آقا میرزا عبدالعظیم و میرزا ابوالقاسم خلفان عمده الاعیان مغفرت بنیان حاجی میرزا علینقی و محمد رحیم بیگ خلفمرحمتشان حیدر بیگ و اسفندیار خان و محمد قاسم بیگ ولدان مرحوم محمد کریم بیگ و بابا خان بیگ ابن مرحوم اسمعیل خان و عالیشأنان عزت نشانان ملاعلی ابن مرحوم ملاعبدالقیوم و خواجه علی و خواجه حسن و خواجه حسین و خواجه محمد ولدان خواجه غفور و خواجه عسکر ولد مرحوم عبدالقیوم و خواجه نصیر ولد مرحوم خواجه حسین و خواجه حسن علی و خواجه معصومعلی و طهماسبقلی ولدان کربلائی حسین خان و محمد مهدی ولد خواجه شاه محمد و ملا محمد و علی اکبر ولدان خواجه ابراهیم و خواجه یعقوب و سه نفر اخوان آن ولدان کربلائی سلیم و خواجه احمد ولد مرحوم خیرات ولد مرحوم امین و خواجه حسین ولد مرحوم محمد خان و حسین ولد خواجه محمد خان و استاد محمد ولد مرحوم پیرعلی و علی مردان ولد مرحوم علیداد و محمدحسین و اخوان آن ولدان غلام کلهم از خوانین آباده طشک و از اهل قریه خواجه جمالی محض اینکه ایشان ذیشان را بر بلوک توقف دهند حاضر دارالشرع النور نبوی صلواه الله و سلام علیه گردیدند قنواتی بایره که در ید تصرف خود مستحکم میداشتند که واقع است در صحرای کوشکک من بلوک آباده طشک هرکس بقدرالحصه از قرا تفصیل ذیل:

۱- قنات فتح آباد ششدانگ تمام شرقا به قنات موسی آباد، غربیا به پورکان، قبلیّاً بکشت حارات قنات موسی و حسین آباد، قطبیّاً به شاه راه عام که از خواجه جمالی بدهمورد می رود.
 
۲- قنات فیض آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات خیرالله خان غربیا به قنات حسن آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا شاه راه عام 
 
۳- قنات فخرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا تل خندق غربیا به قنات تاج آباد قبلیا تک علی آباد و فیض آباد قطبیا به شاه راه عام
 
۴- قنات حسن آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات هادی آباد غربیا تک فخرآباد قبلیا تک رونیز علیا قطبیا به شاه راه عام
 
۵- قنات جعفرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات دولت آباد و کشته شتر کشته غربیا به میمون آباد قبلیا به فردوس علیا قطبیا به شاه راه عام
 
۶- قنات یوسف آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به تل خندق و شتر کشته غربیا به قنات جعفر آباد قبلیا به قنات تک جعفرآباد قطبیا به شاه راه عام
 
۷-قنات فردوس آباد علیا ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات نصیرآباد غربیا به قنات سیف آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۸- قنات دولت آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات نصیرآباد غربیا به قنات سیف آباد و قنات جعفرآباد قبلیا به کشت سیف آباد قطبیا به شاه راه عام
 
۹- قنات نصیرآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات حاجی آباد غربیا به قنات جعفرآباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۰- قنات حاجی آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات رحیم آباد غربیا به قنات نصیرآباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۱- قنات رحیم آباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات شوراب مشهور به مقصودآباد غربیا به قنات حاجی آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
۱۲- قنات شوراب مشهور به مقصودآباد ششدانگ بالتمام شرقیا به قنات امیر غربیا به قنات رحیم آباد قبلیا به دریای نمک قطبیا به شاه راه عام
 
مصالحه صحیحه شرعیه اسلامیه نمودند بجناب سابق الالقاب بحسب لایخرج منها شیء ثمن معین مبین قرره وعده مبلغ پنج تومان وجه نقد رایج فتحعلی شاهی مسکوک عنه و مقدار سه من قند یزدی قناد پسند مقبوض بالعیون فی المجلس العقد دفعه واحده باقباض مصالح له موصوف بموجب مصالحه صحیحه شرعیه و معاقده صریحه ملیه شامله بر ایجاب و قبول و تسلیم و تسلم و رنگین نامه و معرفت کامله و قبض ثمن و اقباض ثمن و تفرق الابدان متعاقدان بر اصل و امضاء و سایر ما لابد منها بحیث لزمت المصالحه فیه من درک تمامی و جمله گی مصالح لهاء موصوف گردیدند هرکس قسمتی خود را عنه ظهورالفساد کلا و بعضا عینا و منفعتا بحکم الاسلام و شریعت حضرت سیدالانام علیه و آله افضل التحیه والسلام از عهده برآیند و جناب مستطاب مصالح له معظم الیه قبول مصالحه مشروحه علی النهج المسطور بتفصیل مفصله فوق بجهت خود نمود و صیغه شرعیه بینهم بالعربیه والفارسیه جاری و واقع شد بمقتضای دفع ازاله حقیقت و مالکیت از تمام مصالحان به بهاء مفصلات فوق بالمره گردیده و حقیت و ملکیت مصالح له موصوف فوق قرار و استقرار شرعی پذیرفت و من بعد مصالح له را بر سبیل امحاء تصرفات مالکانه مستحقانه در آن کیف یشاء دستی دارد.و قنوات مفصله فوق را از حشو جمع بلوک بالمره خارج ساخته بقیه نقیت؟ خود مالیات ایشان را معاف و مسلم داشته که مرفه الحال و آسوده خاطر مشغول دعاگوئی دولت جاوید مدت قاهر و ارکان و اعیان ایشان بوده بهیچوجه احدی حبه جنس و دیناری نقد بایشان از بابت مالیات و صوادر و عوارضات دیوانی نرسایند و هرکس بخلاف این نوشته عمل کنند سزاوار لعنت خدا و رسول است و گرفتار عقوبت ابدی علی مرتضی و اولاد آن بزرگوار گردد و کان وقوع ذالک التحریر فی هفتم شهر رمضان المبارک من الشهور سنه   ۱۲۴۷ علی هاجرها
الف الف الف الاف التحیات والصلوه و التسلیمات 
 
مهر:عبده قاسم     مهر:محمدابن باقر   مهر:المتوکل علی الله    مهر:عبده علی عسکر
مهر:پیرو دین علی خانعلی   مهر:محب آل محمد حسین     مهر:متوکل علی الله عبده کلبعلی 
مهر: یا قاسم الارزاق    مهر:لا اله الا الله الملک الحق المبین     مهر:عبدالکریم 
                                           عبده الکریم
مهر:لا اله الا الله الملک الحق المبین 
          محمد حسین


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: آرشیو شخصی مرحوم حاج سید محمود ابطحی
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/11/10

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...