فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

آثار غیر قرآنی میرزا احمد نیریزی موجود در کتابخانهٔ مجلس
این نوشته، بخش دوم از مقاله‌‌ی "خطاطان نیریز، از صفویه تا قاجار" به قلم  "محمد امیر جلالی (دانشجوی دورهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران)" است. برای حفظ امانت‌داری، متن مقاله عیناً ذکر شده است اما به دلیل تنظیم حجم صفحات، مقاله به ۴ قسمت تقطیع شده است.
بخش های دیگر این مقاله را اینجاها بیابید: بخش نخست، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم.   
 

 آثار غیر قرآنی میرزا احمد نیریزی موجود در کتابخانهٔ مجلس

 نیریزپژوه فرزانه، دکتر محمد جواد شمس نیریزی، از صفحهٔ ۴۱۷ تا ۴۹۰ کتاب مستطاب خود، تاریخ و فرهنگ نیریز، را به معرفی نُسَخ خطی استاد نیریزی اختصاص داده است. این پژوهشگر، با غور بسیار، از میان فهرست‌های کتابخانه‌های گوناگون و دیگر کتب مربوط به هنر خطاطی، آثار متعلق و منسوب به جناب نیریزی را شناسایی و معرفی کرده است. جناب شمس پس از معرفی قرآن‌های مخطوط احمد نیریزی در کتابخانهٔ مجلس، از میان ادعیهٔ موجود به خط وی در آن کتابخانه، تنها به دو اثر – بی هیچ توضیحی- اشاره کرده است (ص ۴۲۳ و ۴۷۵).
حال‌آنکه چنانکه خواهیم گفت، آثار بسیاری از میرزا احمد نیریزی در کتابخانهٔ مجلس موجود است که جناب شمس به شناخت و معرفی آنها توفیق نیافته است. ما در میان این آثار، بر اساس تاریخ کتابت، به معرفی اجمالی ۲۷ اثر متعلق و منسوب به استاد نیریزی خواهیم پرداخت. برای کاستن از حجم مقاله و تصاویر پیوست، تنها به ذکر شمارهٔ نسخه‌ها و ذکر اجمالی مطالب آنها و نمونه‌وار، ارائهٔ تصویر صفحات آغازین و پایانی وقف‌نامهٔ شاه‌سلطان‌حسین صفوی به خط احمد نیریزی (بنگرید به تصاویر ۹ و ۱۰ ) بسنده می‌کنیم.

الف) ادعیه:

۱-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۰۳ ه.ق: کتابت شده در اصفهان؛ به شمارهٔ ۸۲۶. نسخ ممتاز. شامل دو مجموعه؛ اول دارای هشت دعای مأثور و آیات قرآن با شرح آیات و دعاها به فارسی، دوم شامل چند دعای مأثور و مناجات و تعقیبات؛ موارد قرائت در صدر هر دعا به فارسی و ترجمهٔ بین السطرین (ابن یوسف، ۱۳۵۳: ۵۲۳ و ۵۲۴)

۲-    نسخهٔ مورّخ ج۱/ ۱۱۰۷ ه.ق به شمارهٔ ۴۱۶۷. نسخ زیبا. الصحیفهٔ السجادیهٔ، منسوب به امام زین العابدین (ع) با ترجمهٔ فارسی زیرنویس (افشار، ۱۳۴۵: ۱۷۰ و ۱۷۱) 

۳-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۱۶ ه.ق به شمارهٔ ۵۰۸۲. نسخ بسیار خوب. دعاهای جوشن صغیر و دعای کمیل، ترجمه با نستعلیق (افشار،۱۳۴۷: ۴۸) 

۴-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۱۶ و ۱۱۱۹ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۱۲۲۲۳. نسخ جلی معرّب، شامل: سورهٔ یس، فتح، واقعه، جمعه، قدر، نصر، دعاهای ایام هفته، دعای بعد از نماز، دعای امام زمان (عج) و ... (صدرایی،۱۳۷۶: ۲۱۴ و ۲۱۵)  

۵-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۲۵ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۱۲۴۵۳. نسخ جلی و معرب بسیار زیبا. شامل: دعای کمیل با ترجمهٔ فارسی زیرنویس، فصلی در تعقیبات  بعد از هر نماز، دعای صباح و دعای سلمان (همان: ۴۰۷و۴۰۸) 

۶-    نسخهٔ مورّخ ج۲/۱۱۲۶ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۴۱۸۸. نسخ، ترجمه نستعلیق. ۳۷ دعا شامل: دعای صباح و شرح آن، کلمات متضمنه بر اسم اعظم و شرح، دعای تحرّز و شرح، آیات مبارکات و شرح، فضیلت تسبیحات اربعه، دعا جهت خواندن بعد از خواب پریشان و شرح، آیات مبارکات متضمنه بر اسم اعظم، دعا برای نجات از زندان با شرح، تعقیبات نماز صبح، ظهر، عصر، شام، خفتن، دعا بعد از تعقیبات با شرح و بیان شرایط دعا، دعای برکت و شرح، حرز حضرت فاطمه و شرح، دعای توسل و شرح، دعای دفع دشمن و شرح، حدیث دربارهٔ توسل به خدا، دعای عیسی بن مریم، دعای علوی مصری و شرح، مناجات جهت طلسم و ستم، مناجات در طلب رزق، دعای ادریس و شرح، دعای حضرت موسی و شرح، دعای طیرالأبیض و شرح، دعای مدینه و شرح، دعا جهت دفع اعدا و شرح، آداب توسل به ائمه، دعای توسل به پیغمبر و فاطمه و حسنین، دعای نجات از حبس و شرح، بیان فضیلت تحمید و انواع محامد، دعای دفع خوف و شرح، شرح آیت الکرسی (افشار،۱۳۴۵: ۱۹۲-۱۹۴)  

۷-    نسخهٔ مورّخ ع۱/۱۱۳۰ ه.ق به شمارهٔ ۳۴۴. نسخ معرب (دانش‌پژوه، ج۱: ۱۷۵)  

۸-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۳۲ ه.ق به شمارهٔ ۱۲۴۱۷. نسخ معرب. شامل: دعای کمیل با ترجمهٔ فارسی زیر نویس و ادعیه‌ای دیگر (صدرایی، ۱۳۷۶: ۳۷۳)  

۹-    نسخهٔ مورّخ ۱۱۳۲ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۴۶۱۶. نسخ و نستعلیق زیبا. سُوَر قرآنی شامل: الفتح، الواقعه، الملک، الجمعهٔ، دعا جهت کید دشمنان و شرح آن، دعای مفتاح الفتوح با ترجمهٔ زیرنویس، دعا از صحیفهٔ سجادیه با ترجمهٔ زیرنویس، تعقیبات نماز با ترجمه، دعاهای دیگر با ترجمهٔ زیرنویس (افشار،۱۳۴۶: ۷ و ۸)  

۱۰-نسخهٔ مورّخ ۱۱۳۳ ه.ق به شمارهٔ ۳۹ [فیروز]. نسخ. شامل: دعای صباح و دو دعای کوتاه دیگر؛ در کتیبهٔ صفحهٔ نخست نوشته: «مفتاح الفتوح و رموز الکنوز» (حایری، ۲۵۳۷: ۷۶)   

۱۱-نسخهٔ مورّخ ۱۱۳۶ ه.ق به شمارهٔ ۲۰۲۹. نسخ بسیار ممتاز، ترقیمه به خط رقاع. مجموعهٔ ادعیه، عناوین و خصائص ادعیه به فارسی (نفیسی، ۱۳۵۵: ۲۷)  

۱۲-نسخهٔ مورّخ ۱۱۴۰ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۱۲۴۰۱. نسخ زیبا و معرب. شامل: سورهٔ واقعه، تعقیبات نماز، دعای ایام هفته و زیارت چهارده معصوم (صدرایی، ۱۳۷۶: ۳۵۵)  

۱۳-نسخهٔ مورّخ ۱۱۴۷ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۶۵۷. نسخ. شامل: سورهٔ قرآن با ادعیه و زیارات با ترجمهٔ فارسی زیرنویس، تعقیبات نماز (دانش‌پژوه، ۱۳۵۹: ۷ و ۸)   

۱۴-نسخهٔ مورّخ ۱۱۴۹ ه.ق به شمارهٔ ۱۲۴۰۶. شامل: چند آیه، حدیثی از رسول خدا (ص) دربارهٔ خواندن آیاتی خاص با خواص بسیار و سپس ذکر آن آیات، دعا جهت دفع اعداء، دعای یا دائم الفضل (دعای شب جمعه) و دعا برای برآورده شدن مهمات (صدرایی، ۱۳۷۶: ۳۵۸ و ۳۵۹)   

۱۵-نسخهٔ مورّخ ۱۱۴۹ ه.ق به شمارهٔ ۳۶۶ [فیروز]. نَسخ. شامل: دعای صباح و احزاب و دوازده امام خواجه (حایری،۲۵۳۷،: ۷۸)   

۱۶-نسخهٔ مورّخ ۱۱۵۰ ه.ق: اصفهان؛ به شمارهٔ ۱۲۴۳۳. نسخ معرب زیبا. شامل: سورهٔ فاتحه، ص، واقعه، جمعه، نبأ، آداب رؤیت هلال، دعای عدیله، دوازده امام خواجه نصیرالدین طوسی، دعا جهت عافیت، حرز امام صادق (ع)، دعای احتجاب، دعای صباح، دعای مشلول و ادعیهٔ دیگر (صدرایی،۱۳۷۶: ۳۸۷)  

۱۷-نسخهٔ بدون تاریخ به شمارهٔ ۱۹۹. نسخ. دعای اعتصام (دانش‌پژوه، ج۱: ۹۵)  

۱۸-نسخهٔ بدون تاریخ: اصفهان؛ به شمارهٔ ۸ [فیروز]. شامل: دعاهای ایام هفته و چند دعای دیگر (حایری، ۲۵۳۷: ۷۷)  

ب) وقف‌نامه‌ها:

 ۱- وقف قرآن کریم بر حرم مطهر امام امیرالمؤمنین علی (ع)، واقف: امامقلی‌خان فرزند نادرشاه. مورخ ۱۱۰۹ه.ق. به شمارهٔ ۴۳ (حایری، ۱۳۷۵: ۷۰)

۲-    وقف‌نامهٔ شاه سلطان‌حسین صفوی که مزرعهٔ ایزدخواست موسوم به علی‌آباد واقع در بهبهان کوه‌کیلویه را با تمام ملحقات وقف نموده است. خط ممتاز رقاع. مورخ ۱۱۲۷ه.ق. به شمارهٔ ۴۱۹۵ (افشار،۱۳۴۵: ۲۰۹و۲۱۰). (بنگرید به تصاویر ۹ و ۱۰ ).

۳-    وقف‌نامهٔ مدرسهٔ امامیهٔ اصفهان. واقف: شاه‌سلطان حسین. به شمارهٔ ۱۵۱۸۱ (معرفی این نسخه موکول است به چاپ جلد ۴۲ از فهرست‌های کتابخانهٔ مجلس)

ج) مرقّعات:

 ۱- ۲۶ قطعه. تاریخ کتابت: ذیقعدهٔ ۱۱۲۷ ه.ق: اصفهان. به شمارهٔ ۴۱۷۱. نسخ خوش. شامل: دعای بعد از نماز صبح، دعای احتجاب، صباح، دعای بعد از نماز صبح، دعای کمیل، دعای شب جمعه (افشار، ۱۳۴۵: ۱۷۹ و ۱۸۰)

۲- ۳۸ قطعه. با مرقعاتی از احمد نیریزی، عمادالکُتّاب، کلهر، عبدالله ریاضی. بدون تاریخ. به شمارهٔ ۳۵۲ [فیروز] (حایری، ۲۵۳۷: ۳۵۲)

۳- مرقعی دارای ۱۰ قطعه. به شمارهٔ ۳۰۷ ط.

د) آثار منسوب و مشکوک:

۱-  زیارت جامعه به شمارهٔ ۹۹۳۸؛ به سبک احمد نیریزی (صدرایی، ج۳۱: ۱۴۱)

۲- مجموعهٔ ادعیه به شمارهٔ ۱۲۴۳۱؛ بی‌تا، خط نَسخ، ظاهراً خط نیریزی. شامل: دعای صباح، زیارت جامعهٔ کبیره، مناجات خمس عشر و چند زیارت و دعای دیگر (صدرایی، ج۳۵: ۳۸۶)

۳- مجموعهٔ ادعیه به شمارهٔ ۹۱۱۰؛ قرن ۱۲ق، به خط نسخ عالی. مجموعه‌ای شامل: دعای احتجاب، کید و سحر، دعاءالمهمات و غیره (ج ۲۹ فهرست‌ها-که هنوزمنتشر نشده است-)

 

بخش های دیگر این مقاله را اینجاها بیابید: بخش نخست، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم.   کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: این مقاله در نخستین کنگره بین المللی استاد میرزا احمد نی ریزی ارائه شده است
  • نویسنده/گردآورنده: محمد امیر جلالی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/2/13

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...