نتایج جستجوی عبارت «لطفعلی خان زند» در نوشته‌های دانشنامه تاریخ:
نی ریز در دوره زندیه
دانشنامه تاریخ » نی ریز در دوره زندیه »
در اواخر دوره کریم‌خان زند (متوفی ۱۱۹۳ ه. ق.)، میر حسام‌الدین عرب از طایفه شیبانی ایل عرب فارس، بر نی‌ریز حکومت می‌کرد. بعدازآنکه آقا محمدخان قاجار (متوفی ۱۲۱۱ ه. ق.) در غیاب لطفعلی‌خان زند (حک ۱۲۰۳ - ۱۲۰۹ ه. ق.)، با کمک حاجی ابراهیم شیرازی، کلانتر شیراز، در سال ۱۲۰۶ ه. ق. شیراز را به تصرف خود درآورد، لطفعلی‌خان به جنگ‌وگریز با نیروهای آقامحمدخان پرداخت. وی در همان سال، بسیاری از شهرهای فارس ازجمله ابرقوه، بوانات، اصطهبانات و...