نتایج جستجوی عبارت «کشت پسته باغداران پسته مؤسسه‌ی تحقیقات پسته کشور پسته خشک پسته‌ی تر خشکسالی جهاد کشاورزی شوری مدیریت مصرف آب آبیاری تحت فشار» در نوشته‌های دانشنامه اقتصاد: