نتایج جستجوی عبارت «دهمورد» در نوشته‌های دانشنامه مردم‌شناسی:
استشهاد آبادانی دهمورد توسط حاجی سید ابوالقاسم هندی
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
برای دیدن تصویر کل این سند اینجا را ببینید. طلب شهادت نموده و تصدیق خواست اقل و اذل السادات از علما و صالحان و سادات و موالی و ارکان و اعیان و ضیع و شریف و قوی و ضعیف و عموم مطلعین اقل السادات محمدعلی ابن مرحوم حاجی سید ابوالقاسم هندی و مستحضرین دارالعلم شیراز و ارسنجان و اصطهبانات و نی‌ریز و بوانات و قنقری سرچهان و آباده و ایلات نواحی فارس در باب اینکه والدات اقل الحاج سید ابوالقاسم در...
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق    بسم‌الله تعالی شأنِ حکم اعلا شد گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای فرمانفرمای مملکت فارس با الطاف و عطاف حضرت ضل اللهی مفتخر و سرافراز بوده می‌رساند که حضرت نواب مستطاب فلک جناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانه از رهگذری که عود به مملکت خود را متعذر بودند میل...
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 بسم الله تعالی شأنه حکم اعلا شد گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای فرما نفرمای مملکت فارس با لطاف و عطاف حضرت ضل اللهی مفتخر و سرافراز بوده میرساند که حضرت نواب مستطاب فلکجناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانه از رهگذریکه عود بمملکت خود را متعذر بودند میل بهمرسانیده که در مملکت فارس محض مشغولیات اقدام در دایریت و احداث...
واگذاری قنات های بایر کوشکک آباده طشک
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 تصویر این سند را اینجا ببینید. متن این سند بسیار مفصل است. بخش های مختلف آن را اینجا و اینجا ببینید.  زیباترین کلامی که عندلبیان فصاحت صحیفه جان را باین مزین سازند حمد مالک الملکیت که دهکده عالم جبروت را بلا مشارکت غیری مالک است جل شأنه که عنوان قباله مملکتش قل اللهم مالک الملک و توقیع بنجق نامچه سرمدیتش کل شی هالک الا وجه عادلی که عنوان صحیفه عرفانش ن والقلم و ما یسطرون کتاب علوم بی پایانش انی اعلم مالا تعلمون کریمه ای...