نتایج جستجوی عبارت «محمد حسن خان فاتح اسکندری شهرداری مصطفی مهدوی» در نوشته‌های دانشنامه تاریخ: