فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

مرقعات و قطعات(اثر میرزا احمد نیریزی)

      در این قسمت به معرفىِ اجمالى مرقعات و قطعاتى که توسط میرزااحمد پدید آمده است مى‏ پردازیم و به جهت اختصار از ذکر جزئیات خوددارى مى‏ کنیم.
۱ـ مرقع خط: نیم ورقى (۲۱ × ۳۲ سانتى‏متر)، ۲۴ رقعه، به قلم نسخ کتابت ممتاز، به تاریخ ۱۱۱۵ تا ۱۱۳۴ ه . ق.، شامل قطعات مختلف متصل به هم که به تفاوت بین ۵ تا ۲۹ سطر کتابت دارد. این قطعات، شاملِ ادعیه، روایات، چند سطر از آثار اصمعى، دوازده امام و ... است. آخرین رقعه تاریخ ۱۱۳۴ ه . ق. دارد.
     پایان: «حرره العبد الاقل الداعى لابود الدوله القاهره الباهره تراب اقدام المؤمنین احمد النیریزى فى سنه ۱۱۳۴ من الهجره المقدسه فى دارالسلطنه اصفهان حفت بالامن و الامان».
     این مرقع به شماره ردیف ۱۲ و شماره دفتر ۱۵۲۸ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان نگهدارى مى ‏شود .
۲ـ مرقع خط: نیم ورقى (۲۲ × ۳۴ سانتى‏متر)، داراى ۳۶ رقعه ـ یا به گفته استاد سمسار ۳۲ رقعه ـ که بین ۵ تا ۱۴ سطر دارد. به خط نسخ، کتابت ممتاز و تاریخ ۱۱۲۱ ه . ق.، شاملِ قصیده میمیه به زبان عربى که کاتب جهت سید مرتضى در اصفهان تحریر کرده، قسمتى از نثراللئالى، روایتى از امام جعفرصادق (ع)، قسمتى از دستورات طبى بقراط حکیم به زبان عربى که در سالهاى مختلف عمر خود کتابت کرده است.
     رقم و تاریخ: «العبد الداعى ... احمدالنیریزى ۱۱۲۱ من الهجره بمحروسه اصفهان».
     این رقعه به شماره ردیف ۷۰ و شماره دفتر ۱۵۶۲ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان موجود است .
۳ـ مرقع خطوط: نیم ورقى (۲۲ × ۳۴ سانتى‏متر)، داراى ۵۰ رقعه متصل به هم که بین ۲ تا ۱۵ سطر کتابت دارد. به خط نسخ کتابت ممتازِ میرزا احمد و به تاریخ ۱۱۲۲ ه . ق. و خط ثلثِ محمدرضا به تاریخ ۱۰۸۹ ه . ق.، که ۴۴ قطعه آن به خط میرزا احمد است. این مرقع نیز به شماره ردیف ۱۲۳ و شماره دفتر ۱۵۶۱ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان نگهدارى مى ‏شود .
۴ـ مرقع خطوط: وزیرى (۲۰ × ۵ / ۲۹ سانتى‏متر)، داراى ۵۰ رقعه که بین ۲ تا ۱۴ سطر دارد، به خط نسخ، کتابت ممتازِ میرزااحمد نیریزى به تاریخ ۱۱۲۴ ه . ق. و محمدهاشم اصفهانى به تاریخ ۱۱۸۷ ه . ق.، شاملِ آیاتى از کلام الله مجید، ادعیه مختلف و ... .
     این مرقع نیز به شماره ردیف ۱۲۵ و شماره دفتر ۱۵۵۴ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان موجود است .
    دیگر مرقعات و قطعات عبارت است از: مرقع: تاریخ ۱۱۱۰، با رقم «کتبه المفتقر الى ربه احمدالسلطانى ۱۱۱۰»؛ مرقع: شامل چهار رقعه به خط نسخ دودانگ ممتاز با رقم: «حرره احمدالنیریزى فى ۱۱۱۱»؛ مرقع: با رقم: «حرره العبد الاقل احمدالنیریزى فى سنه ۱۱۱۲» و ... در کتابخانه کاخ - موزه گلستان .
    علاوه بر آنچه یاد شد، مرقعات و قطعات بسیارى - حدود ۱۰۰ رقعه و قطعه - در فاصله سالهاى ۱۱۱۲ (در برخى ۱۱۰۴ ه . ق.) تا ۱۱۴۸ در کتابخانه‏ هاى کاخ - موزه گلستان، مجلس، ملک، سپهسالار، دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد، ملى، مرکزى و کتابخانه‏ هاى شخصى وجود دارد

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/28

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...