فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

نامه‌ی هشتم (از نامه های شمس المعالی نیریزی)

سواد رقمی است که مرحوم شمسالمعالی نوشته

چون از روزی که قادر بی‌چون و حاکم حُکمِ: کن‌فیکون (۱)، دیباچهٔ کتاب دارایی جهان را به نام نامی شهریار تاجدار موشّح (۲) ساخته و افسر فرمانروایی کیهان را به تارک (۳) مبارک پادشاه صاحب قِران مطرّز (۴) داشته دانشوران جهان را شهدِ نشاط در کام و صهبایِ (۵) مراد در جام است ما نیز به جهت تکثیر دعاگویان و توفیر (۶) شکرگزاران این دولت قوی مکنت و سلامتی ذاتِ اقدس و وجودِ مقدس، همت بر ترفیهِ (۷) حال علماء و تنظیم امر فضلاء مصروف و معطوف داشتهایم و در ترویج علم و توسعهٔ معاش ارباب کمال جهد بلیغ و سعی جمیل به تقدیم رسانیده و انتظام امور آنها را سرمایهٔ تقویت دولت قوی مکنت دانستهایم و رعایت این سلسله را موجب استدامت و استقامت ذاتِ اعلیحضرت همایون شهریاری، روحی و روحالعالمین فداه، یافتهایم و جناب فضایل نصاب (۸) فواضل انتساب (۹) فلان امروز مقدم (۱۰) اقران و مسلّم زمان است در علوم تعالیم و فنون ریاضی و تنجیم صاحب قدح معلّی (۱۱) است و در قواعد عربیه و قوانین ادبیه مالکید طُولی، (۱۲) سال‌هاست که اوقات عمر عزیز و سرمایهٔ حیات گرامی را بر استضائه (۱۳) علوم و معارف مصروف داشته و مدت‌هاست که شبائک (۱۴) خیال و حبائل (۱۵) همم در مصائد (۱۶) این قواعد و رسوم معطوف داشته تاکنون که از هر علمی بهری و از هر بحری نهری و از هر گوشهای توشه اندوخته و شایستهٔ مرحمت و نواختِ والا و منظور نظر سرکاری گردیده بناء علی‌هذا لعمه (۱۷) از لمعات مراحم و اشفاق (۱۸) خاطر نوابِ مستطاب والا شامل حالش شده سعی او را نامشکور (۱۹) و جهد او را نامبرور (۲۰) نگذاشتیم و بر مقتضای استحقاق و استیهال (۲۱)، محضِ مرحمت و اصطناع (۲۲)، مبلغِ فلان وجه نقد به صیغهٔ وظیفه و مستمری در حقِ مشارالیه مقرر داشتیم که هرساله علی سبیل الاستمرار (۲۳)، حسب القبض (۲۴) برات او را از مباشرین امور وظایف و دفترخانهٔ مبارکه دریافت نماید و بُلغهٔ (۲۵) عیش و رفعِ طیش (۲۶) خود را از وظیفه مزبور نموده باشد و به دعاگویی دوامِ دولت ابدی الاتصال قیام و اقدام نماید مقرّر آنکه مباشرین وظایف و مستمریات این عارفه (۲۷) را در حق او انعامی مؤّبد و ادراری (۲۸) مخلّد (۲۹) شناسند و این راتبه (۳۰) را ابدی و این جایزه را سرمدی دانند و از قصور (۳۱) و کسور و تضییق (۳۲) و تسویف (۳۳) و توقیفش (۳۴) مصون (۳۵) و محروس (۳۶) دارند و در عهده شناسند.

 

یادداشتهای نامهٔ هشتم

۱-کن‌فیکون: شو پس می‌شود جزئی است از آیه: و غذا قضی أمراً فانّما یقولَ کن‌فیکون (۱۱۷/بقره) و چون به کاری اراده فرماید فقط می‌گوید: [موجود] باش؛ پس [فوراً موجود] می‌شود.

حاکم حکم کن‌فیکون: خداوند، آفریدگار

۲- موشح: آراسته، زینت داده‌شده

۳-تارک: فرق سر، میان سر آدمی

۴- مطرّز: مزیّن، زینت داده.

۵- صهبا: شراب انگوری، می

۶- توفیر: زیاد کردن، بسیار شدن

۷-ترفیه: آسایش دادن، در رفاه داشتن

۸- فضایل نصاب: آنکه از فضیلت‌ها بهره دارد

۹- فواضل انتساب: آنکه عطاهای نیکو و بخشش‌های بزرگ بدو منسوب است

۱۰- مقدم: پیشوا، رئیس

۱۱- قدح مُعَلّی: یکی از تیرهای قمار عرب که دارای بیشترین سهم (هفت سهم) است. در مورد قدح معلّی ← تاریخ یعقوبی، ترجمهٔ عبدالحمید آیتی، ۳۴۲

۱۲- ید طولی: دست درازتر و کنایه است از مهارت و کمال به صنایع و هنرها که به دست تعلّق دارد؛ قوت و قدرت و دانایی.

۱۳- استضائه: روشن شدن، روشنی پذیرفتن، روشنی خواستن.

۱۴- شبائک: در لغت به معنی «دشمنیها» است اگر دچار تصحیف و دگرگونی نشده باشد به‌ظاهر در معنی «دام‌ها» و به‌جای «شبابیک» به‌کاررفته است.

۱۵- جبائل: جِ حباله؛ دام‌ها

۱۶- مصاید: جِ مصیده؛ شکارگاهها

۱۷- لمعه: روشنی، پرتو

۱۸- اشفاق: مهربانی کردن، مهر ورزیدن

۱۹- نامشکور: بی سپاس، سپاس نشده. مشکور: سپاس داشته شده.

۲۰- نامبرور: بدون نیکی. مبرور: نکویی کرده شده

۲۱- استیهال: سزاوار و شایستهٔ چیزی شدن

۲۲- اصطناع: برگزیدن، برکشیدن، مقرّب ساختن

۲۳- علی سبیلالاستمرار: پیوسته، به‌طور مستمر

۲۴- حسبالقبض: طبق سند و نوشته

۲۵- بُلغه: قوت روز گذار، خورش یک‌روزه (معین)

۲۶- طیش: غصّه، تعب. سعدی در وصفِ کتاب گلستان میفرماید: گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدّل نکند.

۲۷- عارفه: نیکویی

۲۸-ادرار: وظیفه، مقرری، مستمری

۲۹- مخلّد: جاویدان

۳۰- راتبه: وظیفه، مستمری، مواجب

۳۱- قصور: کوتاهی

۳۲- تضییق: تنگ کردن، تنگ گرفتن، در مضیقه افکندن

۳۳- تسویف: تأخیر کردن، مماطله کردن

۳۴- توقیف: بازداشتن، ضبط کردن

۳۵- مصون: محفوظ، حفظ‌شده

۳۶- محروس: نگاه داشته شده، حراست شدهکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره 548 تا 553
  • نویسنده/گردآورنده: دکتر مختار کمیلی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/3/19

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...