فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

قصیده در جدال مسعودالدوله و منصور السلطنه(اثر شهاب نیریزی)
 این قصیده را در جدال مسعودالدوله و منصور السلطنه،حاکم نیریز،که در محله آباد زرتشت رخ داده سروده است

آن شیرجهانگیر که در ساحت قدرش
                                       بى‏ پایه‏تر از مور بود رتبه تیمور
بهرام شکارى که شکار افکن رزمش
                                       بهرام فلک را فکند در دهن گور
رویین تن رهام نبردى که رباید
                                 تیغ از کف گشتاسب و تاج از سر شاپور
سردار عرب آنکه کمند افکن اتراک
                                  در قبضه قهرش چو عجم آمده مقهور
گفتش فلک از وجد فتحنالک فتحا
                                   تاموکب او زد به فلک کوکب منصور
بر لشکر خونخوار وى از بهر تلافى
                              زد خصم قوى پنجه شبیخون شب دیجور  
چون موکب میر،آگه از این کید نبودند
                             گشتند در این تیره شب از مأمن خود دور    
تازاغ شب تیره پرافشاند به مغرب
                              شد باز، سحر پنجه زنان بر صف عصفور
افتاد ز آشوب دلیران قوى دل
                                در خطّه نیریز بسى ولوله و شور
بر دفع عدو تاخت سپاهى به صف رزم
                              چون برق فروزنده فزون از عدد مور
 خود را زده در نایره جنگ به مردى
                             پروانه صفت بر سپه دشمن مغرور
 بار دگر از همّت مردان وطن خواه
                              منصور شدنداز مدد طالع منصور
 کندند زجا، ریشه غارتگر جان را
                             از نیروى مردانگى و پنجه پر زور
چشم فلک از دود تفنگ و شرر توپ
                            گه تیره شد از ظلمت و گه خیره شد از نور
گفتى زپى بعثت ارواح خلایق
                                 در قالب ارواح سرافیل دمد صور
 غوغاى قیامت شد و هنگامه محشر
                                 وزناله زنبورک  و آوازه شیپور
 باران فشنگ است که بارد به صف رزم
                                 یا گشته پراکنده ز رز خوشه انگور
بارید ز بس تیر تفنگ از طرف خصم
                              از کشته بسى پشته شد از قاهر و مقهور
چون خیل جراد از پر مرغان شکارى
                               شد خیل بد اندیش پراکنده و منشور
جمعى به بن چاه و گروهى به دل غار
                                 گردیده ز اندیشه جان، مخفى و مستور
مرد و زن بدخواه شد آواره از آن جنگ
                                 این با سر بى چادر و آن با بدن عور
این سطوت  مغرور که بر خویش ببالید
                                 نالید چو مقهور شد از حضرت منصور
هورا ز زن و مرد به یکباره برآمد
                                با نغمه چنگ  و دف و آوازه طنبور
گفتند چه شد فر فریدونى ایرج
                               چون شد سپه سَلْم  و کجاشد علم تور  
کو دشمن غارتگر بى باک بد اندیش
                             کو عبدالحسین خان  قوى پنجه مغرور
 کو اسب هنرمند معاون  به صف رزم
                                 کز تاختن و تاز بریدى نفس گور
کو شعشه تیغ حسامى  که گه رزم
                                منشق کند از برق تجلى جبل طور
 کو آن مچل ملحد بد ذات منافق  
                               نو باوه غفارِ پدر سوخته کور
  کو اکبر بى‏باب که برکشتن احباب
                                   شد چون عمر سعد در این معرکه مأمور
  دیدى که به یک حمله شیران قوى دل
                                      زد گله روبه صفتان بر تل و ماهور
  دیدى که گریزان شد ولرزان شد وبگریخت
                                  زین معرکه چون همسر خود خواجه سگ تور


 

 

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/6

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...