فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شغل ایثارگران

یکی از ویژگیهای دفاع مقدس‌، صنفی نبودن آن می باشد‌. معمولا” در جنگهای معمولی که در دنیا رخ می دهد؛ بیشتر نظامیان رسمی مانند: ارتشیان و دیگر نیروهای مسلح به جبهه‌ها اعزام می‌شوند‌. امّا درایران چنین نبود‌، بدین معنی که علاوه بر اعزام نیروهای نظامی رسمی مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، توده‌های مردم نیز براساس احساس وظیفه‌ای که می نمودند خود را موظف و مـلـزم به حضور در جـبـهـه‌هـا و رویـارویـی با خـصـم می دا نستند، لذا نیروهای مختلف مردمی نیز تحت قالب بسیج مستضعفین، در جبهه‌ها حضور یافتند و در عملیا تهای گسترده و هجومی برای بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی نقش فعالی را ایفا نموده ودر این میدان، شهدا ، مفقودین ، جانبازان و آزادگان زیادی را تقدیم اسلام و ایران نمودند‌. لذاست که در جنگ ایران و عراق رزمندگان فقط منحصر به نظامیان نبوده بلکه اقشار مختلف مردم با مشاغل گوناگون و متنوع را شامل می شدند‌. بدین منظور بررسی وضعیت شغلی رزمندگان خالـی از لـطف نیست و بعد مردمی بودن جنگ تحمیلی‌ عراق علیه میهن اسلامی را روشن‌تر می‌نماید‌. در جدول توزیع فراوانی و درصد مشاغل عزیزان ایثارگرآمده است‌.
 

  کشاورز کارگر کارمند معلم مغازه دار پزشک دانش اموز دانشجو روحانی پاسدار ارتشی جهادگر بیکار جمع

شهیدو مفقودالاثر

%سطری

%ستونی

۳۵

۷.۳

۸۵

۴۴

۹.۲

۹۲

۱۵

۳.۲

۷۹

۲۰

۴.۱

۹۱

۴

۱

۶۷

۱

۰.۲

۱00

۱۲۷

۲۶

۸۵

۱۲

۲.۵

۸۶

۷

۱.۵

۱00

۱۱۱

۲۳

۹۰

۱00

۲۱

۶۸

۴

۱

۸۰

_ _

_ _

_ _

۴۸۰

۱00

۸۲

جانباز

%سطری

%ستونی

۶

۱۱

۱۵

۱

۲

۲

۴

۷

۲۱

۲

۴

۹

۲

۴

۳۳

_ _

_ _

_ _

۱۴

۲۵

۹

۱

۲

۷

_ _

_ _

_ _

۱۱

۲۰

۹

۱۳

۲۳

۹

۱

۲

۲۰

_ _

_ _

_ _

۵۵

۱00

۹

ازاده

%سطری

%ستونی

_ _

_ _

_ _

۳

۶

۶

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

۸

۱۵

۶

۱

۲

۷

_ _

_ _

_ _

۲

۴

۱

۳۴

۶۵

۲۳

_ _

_ _

_ _

۴

۸

۱0

۵۲

۱00

۹

جمع

۴۱

۱00

۴۸

۱00

۱۹

۱00

۲۲

۱00

۶

۱00

۱

۱00

۱۴۹

۱00

۱۴

۱00

۷

۱00

۱۲۴

۱00

۱۴۷

۱00

۵

۱00

۴

۱00

۵۸۷

۱00همانگونه که ملاحظه می گردد از کلّ شهداء و مفقودین، ۷% کشاورز‌، ۲/۹% کارگر‌، ۲/۳% کارمند، ۴% معلم‌، ۱% مغازه‌دار‌، ۲% پزشک‌، ۲۶% دانش‌آموز ، ۵/۲% دانشجو‌، ۵/۱% روحانی‌، ۲۳% پاسدار‌، ۲۱% ارتشی و ۱% جهادگر بوده‌اند‌. بنابر این مجموعاً ۴۴% جزء نیروهای‌ نظامی ( ارتش و سپاه ) و ۵۶% نیروهای مردمی (غیرنظامی) بوده اند‌.

از کلّ جانبازان ۱۱% کشاورز‌، ۲% کارگر‌، ۷% کارمند‌، ۴% معلم‌، ۴% مغازه‌دار، ۲۵% دانش‌آموز‌، ۲% دانشجو‌، ۲۰% پاسدار‌، ۲۳% ارتشی و ۲% جهادگر بوده‌اند‌. بنابر این ۴۳% آنها از نیروهای‌ نظامی‌ و ۵۷% از نیروهای مردمی (غیرنظامی) جانباز شده‌اند.

از کلّ آزادگان ۶% کارگر‌، ۱۵% دانش‌آموز‌، ۲% دانشجو‌، ۴ % پاسدار‌، ۶۵ % ارتشی و ۸% بیکار بوده‌اند‌.‌ بنابراین ۶۹% از نیروهای ‌نظامی ‌ و ۳۱% از نیروهای مردمی (غیرنظامی) به اسارت در آمده‌اند‌.

از کلّ ایثارگران ۷% کشاورز‌، ‌۸% کارگر‌،‌۳% کارمند‌، ۴% معلم‌، ۱% مغازه‌دار‌، ۲/0‌% پزشک‌، ۲۶% دانش آموز‌، ۲% دانشجو‌، ۱% روحانی‌، ۲۱% پاسدار‌، ۲۵% ارتشی‌، ۱% جهادگر و ۸% درصد بیکار بوده اند.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق،‌ ۵۸۷ نفر از ایثارگران ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود‌.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...