فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان حجه الاسلام سید عبدالرسول معصومی و معلم شهید سید نعیم زاهدی

حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران شد‌به اوج آسمانها با شهادت شادکامان حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران بود این‌ مرد مجاهد در صف هیجا دلاور بود سروی‌در گلستان‌شجاعت بس تناور حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران سالها در جبهه ها جنگید آن مرد الهی هر زمان نور بیانش زایل کفرو تباهی حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران دشمن‌بعثی زخوفش‌بود‌ لرزان‌ و هراسان صحنه پیکار او یاد آور رزم دلیران حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران بود درمیدان قرآن راستی بهتر سخنگو اهل‌حق بود اونه اهل حیله و مرد هیاهو حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران یاداین‌ روحانی‌پاک ومجاهد بس‌گرامی زنده‌بادا همرهش‌سید‌جواد آن‌ با صفا و آن برادر بود میرزاپور قاسم آن جوان نیک اختر حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران جمله‌یار انقلاب و رهبر و اسلام وقرآن تا بماند رسم قرآن مرد رزم و پاسداران حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران خون‌پاک‌این‌عزیزان تا ابد تابان بجوشد روزگار‌از جامشان صد جام آزادی بنوشد حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران مرگ و نفرین باد بر صـدام ‌و ریـگان ‌این‌شیاطین‌‌ظالمان‌روزگار‌وخلق سوزان بی‌آئین حجه‌الاسلام‌معصومی‌به‌حق‌پیوست یاران خامه‌خون‌گرید‌معانی‌دررثای‌این شهیدان دل‌بود‌محزون‌و‌باشددیده هاخونین‌و‌گریان حجه‌الاسلام‌معصومی‌‌به‌حق‌پیوست یاران گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان سرخ شدروی‌شریف‌ازخون‌سراندر بهاران گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان راستی یکتا جوان‌درعرصه میدان تکاور واصل کوی شهادت شد همه بانورایمان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان داده عزم راستینش بر وفای او گواهی گاه‌همچون‌بوذرومقدادگاهی همچوسلمان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان تیرجانسوزش‌هماره سوی دشمن بودپرّان داشت‌درمیدان‌جنگش‌دل‌به‌سوی‌حی‌سبحان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان در ره ارشاد مردم هر زمان اندر تکاپو بود در راه خدا مردی امین و پاکدامان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان تا ابد از بهر او این نام نامی زاهدی آن زاده پاک رسول و آن دلاور همچو عباسی علی آن باصفاوپاک ایمان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان جمله‌بهرمحومشرک‌مستقیم‌وجان‌نثاران مرحبا‌بر عزم پاک و همت‌این پاکمردان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان نعره مردانگیشان تا قیامت می خروشد سرخ‌ماند از فداکاریشان بس‌چهر دوران گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان این‌خبیثان زمان‌ومشرکین‌واین ملاعین تا نیندازد زپا این سروهای باغ ایمان گشت این مرد الهی در ره اسلام قربان این جوانان مجاهد مرد میدانهای قرآن تا بیاید منتقم مهدیّ ما آن جان جانان گشـت ایـن‌مـــردالهی‌درره‌اسلام قربان
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: