فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

فراوانی و درصد ایثارگران گردان کمیل

گردان کمیل، جمعی لشکر ۳۳ المهدی‌(عج ) از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ تنها سازمان مستقل رزمی شهرستان نی‌ریز می‌باشد ‌که در جنگ تحمیلی ‌‌در عملیاتها و پدافند‌های زیادی، حضور فعّال و چشمگیری داشته است‌۱‌.

نیروهای این گردان را عموما" بسیجیان و اعضای سپاه پا‌سداران انقلاب اسلامی شهرستان نی‌ریز تشکیل می‌داده‌اند و فرماندهی آن نیز تا بهمن ماه سال ۱۳۶۴ بعهد ه سردار شهید اسلام علی اصغر سرافراز و پس از آن تا کنون بعهده سردار علی اصغر ماهوتی می باشد‌. در این قسمت فراوانی و در صد ایثارگران این گردان را در جدول شماره ۱۵ -۱ تشریح می نماییم‌:

جدول شماره ۱۵- ۱ فراوانی و در صد ایثارگران گردان کمیل


یکان خدمتی نوع ایثارگردان کمیل یکانهای سپاه و بسیج غیر از گردان کمیل جمع

شهید و مفقودالاثر۲۳۵۱۳۷۳۷۲

% سطری۶۳۳۷۱۰۰

% ستونی۸۵۸۷۸۶

جانباز۲۵۱۷۴۲

% سطری۶۰۴۰۱۰۰

% ستونی۹۱۱۱۰

آزاده۱۵۳۱۸

% سطری۸۳۱۷۱۰۰

% ستونی۶۲۴

جمع تعداد ۲۷۵۱۵۷۴۳۲

درصد‌۱۰۰۱۰۰۱۰۰

همانگونه که ملاحظه می کنید: از کلّ شهدا و مفقودین سپاه و بسیج شهرستان نی‌ریز ۶۳ % جمعی گردان کمیل و ۳۷ % جمعی سایر یکانهای بسیج و سپاه‌ بوده اند‌.

از کلّ جانبازان سپاه و بسیج شهرستان نی‌ریز ۶۰ % جمعی گردان کمیل و ۴۰ % جمعی سایر یکانهای بسیج و سپاه بوده‌اند‌.

از کلّ آزادگان سپاه و بسیج شهرستان نی‌ریز ۸۳ % جمعی گردان کمیل و ۱۷ % جمعی سایر یکانهای بسیج و سپاه بوده‌اند‌.

از مجمو ع ایثار گران سپاه و بسیج شهرستان نی‌ریز ۶۴ % جمعی گردان کمیل و ۳۶ % جمعی سایر یکا‌‌‌‌نهای سپاه و بسیج بوده‌اند‌.

از لحاظ تحلیل ستونی باید گفت: از کلّ ایثارگران گردان کمیل ۸۵ % شهید و مفقودالاثر‌، ۹ % جانباز و ۶ % آزاده بوده‌اند و از کلّ ایثارگران جمعی یکانهای سپاه و بسیج ، غیر از گردان کمیل ۸۷ % شهید و مفقود الاثر‌، ۱۱ % جانباز و ۲ % آزاده‌ بوده اند‌.

داده‌های جدول شماره ۱۵ -‌۱ را روی نمودار ستونی ذیل ترسیم کرده‌ایم‌. نگاه کنید :داده‌های جدول شماره ۱۵-۱ روی نمودار دایره‌ای بصورت زیر خواهد بود :

نمودار ۱۲-۱جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق،‌ ۵۸۷ نفر از ایثارگران۳ ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود‌۰ کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع:
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/9/25

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :