فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد دانشجوی شهید محمد علی احصایی

من فـدایی ره قرآن و دین احصائیم نوجوان احصائیم ماه تابان شهادت بر زمین احصائیم نوجوان احصائیم سرزد از برج شهادت خوش شهید دیگری کرد روشن روی شهر مـا فروزان اختری کرد بـرپـا در دیـار جـانـفدایان محشریخاتم سرخ شهادت را نگین احصائیم نوجوان احصائیم مـن ببـاغ و گلشن ایمـان گلی نشکفته اممن به گنج عشق یزدان گوهری ناسفته ام در مـیان لـجـه بحـر شـهــادت خفته امسرو افتاده زپا روی زمین احصائیم نوجوان احصائیم بوده ای دانش پـژوه مکتب قـرآن مـدامکرده ام درس ادب در مکتب ایمان تمام جانفشانیها نمودم تا رسیـدم مـن بـکـامگر تو بینی این زمان خونین جبین احصائیم نوجوان احصائیم بوده ام فعـال و کوشـا در ره اسلام پــاک سالـها در انجمن‌ها سینه کردم چاک چاک تا جـوانان را بـرآرم از دل تـیـره مـغـاک درره اسلام و قرآن من امین احصائیم نوجوان احصائیم همـچو سـرو بـوستانی در چـمـن آزاد بودم چون شقایق‌‌ها به دشت معرفت دلشاد بودم بـارها در جبـهـه‌ها مــردانه و دلشاد بودم پرپرازجور و جفا و خشم وکین احصائیم نوجوان احصائیم گلـبـن عشقم که از بـاد خـزان افتاده‌ام مـاه تـابـانـم که از بـام جـهان افتاده ام لالـه سـرخ خـدایم شـادمـان افتاده ام شمع رخشان شهادت دلنشین احصائیم نوجوان احصائیم چونکه اسـلام گـرامی را بدیدم در خطرغرب را دیـدم برای محو دین بسته کمر شرق را دیـدم که بر قرآن زند نقش اگر سد ره شرق و غرب و ترک و چین احصائیم نوجوان احصائیم ای عـلـی نـازنین احــصـایـی والا بـبالای تو استاد و منت شاگـرد در راه کمال کی معانی می تواند گویدت حسن خصالخود گدای نور تابان بهترین احصائیم نوجوان احصائیم مــن فدایی ره قـــرآن و دین احصائیم نوجوان احصائیمشمع تـــابان شهادت بـــر زمین احصائیم نوجوان احصائیمکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...