فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

ترکیب سنی ایثارگران
بمنظور آگاهی از ترکیب سنی ایثارگران، رده های سنی به یازده گروه تقسیم‌بندی ‌‌و فراوانی نسبی و درصد آن در جدول زیر آورده شده است. فواصل بین گروه­ های سنی پنج سال در نظر گرفته شده است.

 

جدول ترکیب سنی ایثارگران

گروه سنی ایثارگر
فراوانی درصد
۱۴_۱۰ ۶ ۱
۱5-۱9 ۱۸۴ 3۱/3
۲۴_۲۰ ۲۸۰ ۴۷/۷
۲۹_۲۵ ۷۲ ۱۲/3
۳۴_۳۰ ۲۱ ۳/۵
۳۹_۳۵ ۸ ۱/۴
۴۴_۴۰ ۸ ۱/۴
۴۹_۴۵ ۱ ۰/۲
۵۴_۵۰ ۴ ۰/۲
۵۹_۵۵ ۲ ۰/۳
+۶0 سال به یالا ۱ ۰/۲
جمع 5۸7 ۱00

جدول فوق بیانگر این است ‌که‌‌؛ جوانان ۲0 تا ۲۴ ساله بیشترین سهم را در جنگ داشته‌اند و پس از آن جوانان ۱5 تا ۱9 ساله‌. نکته قابل توجه دیگر حضور نوجوانان ۱0 تا ۱۴ ساله در میادین نبرد بوده که علی‌رغم ممنوعیت قانونی حضور آنان در جبهه‌ها، به شیوه‌های مختلف سعی نمودند خود را در پیکار گسترده علیه دشمن بعثی‌، سهیم سازند‌. برخی از این عزیزان با دستکاری شناسنامه و افزایش تصنّعی سن‌شان، خود را به جبهه رسانده و در نهایت تعدادی از آنها ‌به فیض عظمای شهادت نائل آمدند‌. همچنین حضور رادمردان میان سال و بزرگسال، علی‌رغم مشکلات جسمی، در نبرد هشت ساله حائز اهمیت است‌.
اگر بخواهیم نقش معنی‌دار جوانان در جنگ تحمیلی را از لحاظ کمّی و آماری ‌ بهتر دریابیم، ‌می‌توانیم از آزمون کی دو X۲ استفاده کنیم‌. اگر گروه های سنی ‌‌۱9-۱5‌، ۲۴-۲0،‌ ۲9-۲5 را گروه های جوان، ‌و‌ گروه سنّی نوجوانان ‌‌۱۴-۱0 را نیز که یک درصد کل ایثارگران را تشکیل می دهند‌، به آن اضافه نمائیم و افراد 30 سال به بالا را غیر‌جوان در نظر بگیریم ، جدول زیر را خواهیم داشت‌:

جدول تأ ثیر جوانان در جنگ

ّFh-Fe}۲/Fe}

۲{Fb-Fe} Fb-Fe Fe Fb سن

۲۱0.5

۶۱75۲

۲۴۸.5

۲93.5

5۴۲ -۲9

۲۱0.5

۶۱75۲

۲۴۸.5-

۲93.5

۴5

+۳۰

۴۲۱=X۲

 

 

5۸7

5۸7

 

0/00۱>P     

۱=df
۴۲۱=X۲

از مقایسه میزان ‌x حاصل یعنی ۴۲۱ با جدول توزیع ‌X، متوجه می‌شویم که با ضریب اطمینان بیش از 0/999 باید گفت جوانان نقش معنی‌دار و تعیین کننده در جنگ داشته اند و از این نظر فرضیه‌ای که تحت عنوان‌:
" جوانان ‌بیشترین نقش را در دفاع مقدس‌ هشت ساله داشته‌اند " مطرح کردیم، اثبات و فرضیه صفر () رد می شود.
جامعه آماری در این تحقیق،‌ 5۸7 نفر از ایثارگران ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود.


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان {نی‌ریز در جنگ}
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...