فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید داوود آذریان

باز از ره کرب بلا آمد شهید دیگری باز از دیارکربلا خونین پرو بالی رسد شد صحنه ایران‌زمین‌کرب‌و بلای شیعیان جان درپی‌قرآن‌ و سردرپی‌ایمان دهند نعش جوانان میرسد همچون‌گل‌پرپر شده لیکن شهیدان زنده اند فرموده قرآن بود گلگون‌بودرخسارشان‌ازخون‌صاف‌و پاکشان آتش زند صدام را پیچد بهم هردام را راه حسینی رفته‌اند زامرخمینی رفته‌اند پیر جماران را بگو باد صبا از ما سلام از بار ننگ زندگی تن را رهایی داده اند خونجوانان وطن هردشت راگلگون کند تا مهر و مه روشن بود ایمان ما‌محکم بود جمهوری اسلام را بنیانگذاری ای امام احکام قرآن زنده شد از همت والای تو تا آذر‌ان شد شهید آمد بگوشم این نوید من حامدم را در ره اجرای فرمان داده‌ام لب‌تشنه‌حامد شدشهیددریاری‌دین خدا درحمله فتح المبین درجبهه کرب و بلا داوود بنشسته به خون آن پاسدار با وفا درماه پیروزی‌خون‌داوود‌بنشسته‌به خون این پاسدار باوفا شدکشته در راه خــدا هر روز عاشورا بود از بهر ما تا بنگری کز ظلم و بیداد عدو بشکسته‌شد بال و پری هر روز آمدبهرماچون قطعه قطعه پیکری خوش باشداندرراه‌دین‌نه‌تن‌بماند نه سری در آسمان زندگی دیگر نمانده اختری برتارک تاریخ ماباشندزیبا افسری (ولاتحسبن الذی)‌‌در‌تربت آرامشان باشد‌نهفته اخگری سوزد بساط ظلم را مانند غران تندری اندر ره خوشنودی چونان امام و رهبری وآنگاه بروی عرضه ‌کن‌احوال‌گلگون پیکری پرواز سوی حق کنند از‌عرش اعلی برتری بر باغ و راغ ملک ما بخشد صفای دیگری پیمان ما مستحکم است با پیشواورهبری بنیاد قسط و عدل را پایه گذاری مهتری هرخفته ای بیدار شد دریافته بال و پری برجان دشمن افکند خونش فروزان آذری تقدیم شاه کربلاکردم غلام اکبری لبیک‌گویان‌حسین‌شد قطعه قطعه پیکری سرداد‌تا خواهد زحق درحشر زیبا افسری شد سرخ رو نزد خدا باشد حسین را مشتری شد‌آذریّون ای خدا در خاک وخونش بستری ما بر مزارش آمده بـا دیده از خـون تـری
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...