فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید حسن زردشت

شد فدای دین لاله ای دیگر شد فدا زردشت در ره قرآن در پی محمود شد حسن تابان شد فدای دین لاله ای دیــگر آفرین بر او عهد و پیمانش جان فدا کرده جان بقربانش شد فدای دین لاله ای دیگر مکتب اسلام اینچنین جانها تا نگه دارد نور ایمانها شد فدای دین لاله ای دیگر ای عزیزانم باوفا یاران کرده ام اکنون هم زدل هم جان شد فدای دین لاله ای دیگر غرق خون گر شد پیکر پاکم بوی گل آید هردم از خاکم شد فدای دین لاله ای دیگر ای پدر جانم سر فرازی تو مهربان مادر دلنوازی تو شد فدای دین لاله ای دیـــگر خواهر محبوب مظهر عفّت دشمن اسلام از تودر ذلت شد فدای دین لاله ای دیگر بین علی اکبر شبه پیغمبر گشته صد پاره در ره داور شد فدای دین لاله ای دیگر در محرم شد نوجوان تو آفرین بر تو بر جوان تو شد فدای دین لاله ای دیگر این شهادت‌ها مایه قدرت محضر مهدی با همه عزت شد فدای دین لاله ای دیگر در رثای تو ای حسن یاران بین معانی را خامه شد سوزان شد فـدای دیـن لالــه ای دیـگـــــر چون حسن زردشت لاله احمر با فداکاری با همه ایمان با حسین پیوست نو گل احمر چون حسن زردشت لاله احمر مرحبا بر او عزم و ایمانش مرحبا سرباز بر چنین لشکر چون حسن زردشت لاله احمر تربیت کرده بهر دورانها چون حسن زردشت با صفا برتر چون حسن زردشت لاله احمر جبهه ها رفتم در ره قرآن بهر اسلامم جانفدا یکسر چون حسن زردشت لاله احمر باحسین همراه جسم صد چاکم لاله ها روید تا صف محشر چون حسن زردشت لاله احمر نزد یزدانم سرفرازی تو مرحبا بر تو مهربان مادر چون حسن زردشت لاله احمر با حجاب خود صاحب عزّت حجله بهرم بند ای بهین خواهر چون حسن زردشت لاله احمر بین تو قاسم را آن مه انور گریه کن مادر بر علی اکبر چون حسن زردشت لاله احمر با حسین همره دلستان تو همچنان محمود آن مهین اختر چون حسن زردشت لاله احمر این فداکاری با همه همت هم قبول آید در بر رهبر چون حسن زردشت لاله احمر چشمشان باشد تا ابدگریان اجر تو بادا با خدا یکسر چون حـــسن زردشـت لالـه احـمـر
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :