فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان صفر علی زردشت و علیرضا شکاری و علی دلداری و محمد جعفر زردشت

لاله‌های‌سـرخ‌ما گلگون‌ کفن رفتند‌یاران‌ تا به اوج آسمانها با شهادت شادکامان لاله‌های‌سرخ‌ما گلگون‌کفن‌ رفتند یاران تا بماند دین‌حق‌مردانه جانبازی نمودند تا به اوج قرب یزدان قدر انسانی فزودند لاله‌های‌سرخ‌ما گلگون کفن رفتند یاران چون‌به ‌سرحد ‌صفا‌و پاکی و ایمان رسیدند غیر حق را وانهاده حق یکتا برگزیدند لاله‌های‌سرخ‌ما گلگون‌کفن رفتند یاران هر‌یکی‌شیری‌دلاور هریکی‌سروی‌خرامان هریکی‌دررزم‌دشمن برق‌سوزان‌موج وطوفان لاله‌های‌سرخ‌ما گلگون‌کفن رفتند یاران دشمن‌بعثی ز‌بیم و‌خوفشان‌ترسان و لرزان تیرهای‌جانگزاشان قلب دشمن را شکافان لاله‌های‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران نام هریک‌چون بگویم می‌شود‌سوزان زبانم از شکاری‌چون‌سخن‌گویم‌شررافتد به جانم لاله‌های‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران از محمد جعفر زردشت و دلداری عزیزان هریکی در ره قرآن مستقیم و کوه ایمان لاله‌های‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران از خدا خواهیم تا این نوجوانان دلاور مرد میدان شجاعت شیرمردان تکاور لاله‌های‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران ای عزیزان مادران و ای پدرها سرفرازان تا چو‌ اکبر،‌قاسم و عباس وایران کربلاسان لاله‌های‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران ای امام منتظر در جبهه ها بنگر جوانان رهبر اسلام را می باش در دوران نگهبان لاله‌های‌‌سرخ ما گلگون کفن رفتند یاران درره اسلام وقرآن‌جان‌خودکردندقربان سوی‌یزدان‌پرگشودنداین‌فداکاران‌جوانان درره اسلام وقرآن‌جان‌خودکردندقربان بهر عزّو حرمت وآزادگی‌دامن گشودند تا به سرحدشهادت‌باصفارفتند شادان درره‌اسلام وقرآن‌جان‌خودکردند قربان دامن‌پاک‌شهادت‌رابه‌صدعزت کشیدنـــــد تاچنین‌پاک‌ومصفارفته‌سوی‌حی‌سبحان درره‌اسلام وقرآن‌جان‌خودکردند قربان هریکی‌گنجی‌نهانی‌هریکی‌ماهی درخشان درصف‌مردانگی‌هریک‌چودریایی‌خروشان درره‌اسلام‌وقرآن‌جان‌خود کردند قربان صحنه پیکارشان یاد آور رزم دلیران درمقام بندگی‌بوذرصفت‌بودندو سلمان درره‌اسلام‌وقرآن جان‌خودکردند قربان آن‌صفرزردشت‌همنام‌علی‌سوزد‌روانــــم آن علی و هم رضا یادآورشاه خراسان درره‌اسلام وقرآن‌جان‌خودکردند قربان این جوانان فدایی نو گلان پاک ایمان نامشان‌باسرافرازی‌جلوه‌بخش‌روی دوران درره‌اسلام‌وقرآن‌جان‌خود کردند قربان این گرانمقدار یاران و درختان تناورباز هم اسلام را باشند حامی و نگهبان درره اسلام وقرآن‌جان‌خودکردند قربان در عزای ماحسین‌رایادآریدازدل‌و جان همچوزینب‌صبربایدتارسدقرآن به سامان در ره ‌اسلام و قرآن‌جان‌خودکردند‌قربـــان لشکر اسلام را پیروز کن ای نوریزدان تا معانی درّ ببارد در قدوم جانثاران درره‌اسلام وقرآن‌جان‌خودکردند قــربان
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :