فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید محمود رضا (مسیح) بهرامی

سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری ماه تابان بود آری هم درخشان گوهری سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری یک‌جهان‌‌امید‌بود‌یک جهان عشق وصفا کوهی از ایمان الله و توکل با خدا سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری عشق‌اسلام مبین برجسم‌وجانش‌شعله‌ور می‌زد‌ از عشق‌خدا برجان دشمن‌ها ‌شرر سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری بوده اندر مکتب اسلام دانشجو مدام تا که‌در‌درگاه حق شایسته شد با احترام سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری نوجوان و اینهمه راز ونیازش با خدا راستی در بوته عشق خدا آمد سزا سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری دید اسلام گرامی در خطر از اهرمن کفر صدامی فکنده‌تیر کین‌ بر مرد و زن سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری دیدآخرجای‌ماندن‌نیست گاه رفتن است گاه دفع دشمن‌و روز نجات میهن است سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری چون بسی‌دشمن‌زبرق‌تیربارش‌کشته بود داغها برجان صدبعثی‌کافر هشته بود سر زد از برج‌ شهادت‌نور افشان اختری داد درس عشق وایمان بر جوانان وطن شد لباس رزم او بر‌پیکرش‌خونین کفن سر زد از برج ‌شهادت نور افشان اختری کرد تقدیم‌خدا‌هم جسم وهم‌جان‌با صفا تا شود بر چشم باب و مادر خود توتیا سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری صبر کن جان پدر اجر عظیمت با خدا من علی اکبر شدم زینب شما گاه وفا سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری با شما ای سروران و ای جوانان دلیر بهر اعلای کلام حق کشید از دل سفیر سر زد از برج‌ شهادت نور افشان اختری اشکها خونابه شد در ماتم و آهت رضا کلک‌من‌خونابه‌شددرسوگ‌جانکاهت رضا سر زد از برج شهادت نور افشان اختری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری در نظام عشق وایمان هرچه برتر افسری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری صبربود و استقامت بود ودریایی وفا راستی گنجی گرانبار وبهار دیگری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری آتش شوق لقا درجان‌وجسمش‌سربه سر مرحبا‌برجان‌ و جسمش‌، آنهمه روشنگری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری کرده‌درس‌معرفت‌ازمکتب‌وقرآن‌تمام آنچنان شایسته آمد شد پدر را اکبری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری این همه صدق و صفا واینهمه شرم‌وحیا تا که آمد درج عرفان را یگانه گوهری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری چشم دشمن خیره بر ماتازماگیرد وطن می شود از کف برادر اقتدار کشوری همچو بهرامی شهیدی لاله آساپیکری گاه رزم و گاه جانبازی‌گه‌جنگیدن است کی ورا می بود آرامش که باشد ناظری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری بس عدورادرصف هیجابه خون آغشته بود کردچون‌عیدی‌ومستوری‌زدینش یاوری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری گشت گلگون چهره و خونین بدن تا کجا خاک عزیزی گردش گل بستری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری پیکر صد پاره اش کی آید از میدان‌خدا جسم او برجان‌دشمن‌زدچه‌نیکو نشتری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری شاد باش ای مادرم‌ای‌خواهرم‌در این عزا شادی روحم بود فرمانـــــبریّ رهبری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری دارم اینک این خطاب واین پیام دلپذیر گوش بر فرمان رهبرکشوریّ و لشکری همچو بهرامی شهیدی لاله آسا پیکری جان ما حسرت بردازرتبت وجاهت رضا شد معانی را قلم در پهنه دل خنجری همچو بهرامی شهیـدی پاره پاره پیکری
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...