فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -افول یک ستاره

آن کلیم هر کلام پاک

تا که از حصار کلبه حقیر من

برون شده است

من بروی خویش بسته‌ام

دریچه‌ها

تمام دربها

من بروی خویش بسته‌ام

هر آن شکاف کوچک و حقیر

کز آن هجوم نور را نبینمش

آن پرنده عزیز و وحشی مراد

تا که رفته از قفس

پرانده‌ام تمام بلبلان باغ را

زشاخ و برگ هر درخت خانه‌مان

آن غزل تیز گام دشت

تا که از کنام ما رمیده است

من رمانده‌ام تمام آهوان وحشی و ستیزه جوی دشت را

زدشت تنگ سینه‌ام

آن ستاره تا که رفته است

از سرای پر فروغ آسمان

من ستاره‌های سرنوشت خویش را

از سراسر وجود آسمان هستی پلید خویش

بر زمین کشیده‌ام

تا که رفته آن یگانه دوست

آن شریف مرد

آن صبور و سرکش و جسور

آن حضور آیه‌های نور

از پلید و پست شهر بی‌نشان

من به خویشتن فرو شدم

دگر امید و دل به هیچکس نبسته‌ام

دل به هیچکس نداده‌ام

نداده‌ام

۱/۱/۶۰ ۱۳

نی‌ریزکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: