فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -که مپرس

برای عزیز دادور، مردی که صبور بود و سرکش

با الهام از حافظ

طعم رنجی چشیده است که مپرس

بار دردی کشیده است که مپرس

عاشقانه پریده از برما

به مقامی رسیده است که مپرس

خون سرخی به گونه‌اش غلتید

غم سرخی به سینه‌اش که مپرس

تنگ بود این قفس که مرغ پرید

به سرائی پریده است که مپرس

زندگی عاشقانه زیستن است

او به عشقی رسیده است که مپرس

هان عزیز ای گل امید همه

به عزایی نشسته‌ایم که مپرس

غم مرگ تو وه چه سنگین است

کوه باری کشیده است که مپرس

وقت رفتن نبود، وای نبود

یاوری رفته است زما که مپرس

مرد حق بودی و رهت ره او

تو ز ره مانده‌ای چرا که مپرس

قلبمان داغدار و خانه توست

انتظاری نشسته‌ایم که مپرسباز گرد ای عزیز رفته ز دست

بازگرد ای شهید عشق و مپرس

بازگرد خانه‌مان بهاران است

وه بهاران ماتمی که مپرس

باز گرد ای عزیز عید شده است

قامتت گو چرا سپید و مپرس

بازگرد ای عزیز امام تنهاست

دست پرقدرتی بوده است که مپرس

خسته بود این عزیز که رفت ز ما

زهر طعنه چشیده است که مپرس

۲۸/۱۲/۱۳۵۸

سه شنبه شب ، ساعت ۵/۱۱ نی‌ریزکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: