فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهید حمید ده بزرگی

ده بزرگی زبر یاران رفت بود همکار بسیجی و سپاه ای حمید ای گل باغ ایمان از جهاد آمده اینک یاران خیزجانارفقا آمده اند آمده صورت ماهت بینند دوستان آمده بهردیدار آمده حجله عیشت بینند لیک شد حجله توخانه گور همسرت تاب و توان داده ز دست روز او همچو شب تار شده ای حمید ای گل باغ مادر مادرت بهرتو دارد شیون رفتی و داغ تو مجنونم کرد پسرم زود چرا رفتی تو یاد آندم که کنارم بودی ای گلم زود شدی پژمرده یاد از قد رسایت مادر یاد از خلق خوش و خوی تو باد چشم خود باز نما ای کاووس سال بگذشته چنین ایامی گشت مأمور در این راه جواد عجبا هــردو به یــک روز شهیـدلیک من صبر ز هجرتو کنم زآنکه هستند شهیدان زنده پدرحامداز این غم سوزد ده بزرگی شده مانند جواد بارالها به حق خون شهید بـه شهــیدان صـف بــدر وحنـین از جهاد این گل ما خندان رفت همه گویند به صد ناله و آه تو بدی چشم و چراغ یاران که نمایند تو را گلباران زبسیج و زسپاه آمده اند رق شادی ز نگاهت بینند تو هم از خواب گران شو بیدار بزم شادی زبرایت چینند رفت از یاد همه عیش و سرور زود مادر به عزایت بنشست جگرش خون شده بیمارشده تو بدی چشم و چراغ مادر گویدای نو گل بشکفته من همچو لیلای جگر خونم کرد دل مارا ز چه بشکستی تو تو چراغ شب تارم بودی خواهر از داغ تو شد افسرده یاد از مهرو وفایت مادر یاد از چهره نیکوی توباد شدسیه پوش زمرگ تو عروس شد ز کـف سرو سهـی انـدامـی در ره قدس توکل جان داد شده و گشتـه ز مــا قـطع امیـــدپس از این سینه و بر سرنزنم نامشان تا به ابد پاینده در عزای توچنین می گوید داغ مرگش به دل ما بـنهاد که در این ره به شهادت برسید بخش محمود توکــل بـه حســین
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...