فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید ابوالقاسم امین پور

شد امین پور امین‌تقدیم قرآن‌حجه الله شد به گلزار شهادت لاله نعمان شکوفا بازدرصحن‌چمن‌شدغنچه‌خندان شکوفا شدامین‌پورامین تقدیم قرآن حجه الله بازدریای‌شهادت‌موج زدموجی خروشان آفرین‌براین‌خروش‌وجوشش‌ودریای ایمان شد امین پور امین‌تقدیم قرآن‌حجه الله عاقبت درراه ایمان‌جان‌شیرین‌کرد قربان با همه همت‌براه حق شتابان‌شد شتابان شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجه الله دید چون اسلام وقرآن‌درخطرازجا برآمد مرحبا برکوه ایمانش‌که‌وی را سنگر آمد شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجه الله خواندچون‌ازمکتب‌والای‌خوددرس شهادت درره قرآن بخون‌غلطان‌شدن بهتر سعادت شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجه الله بودچون‌بارهبرروشن ضمیر از جان یگانه تا کند خوار وزبون خصم بداندیش زمانه شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجه الله ای خدا این امت اسلام ایران بهر قرآن تا زدایدکفررابا هر چه نیرو هرچه ایمان شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجهالله نوجوانانی گرامی چون مؤدب بس دلاور هر یکی در رزم ومیدان‌بهترین‌مرد تکاور شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجه الله ای خدا ازماپذیراشوچنین گلهای ایمان تا اساس‌کفر راازپایه‌سازد سست و ویران شد امین‌پور امین تقدیم قرآن حجهالله شدبه‌بحرخون‌شناورخامه‌درسوگ شهیدان شد سرافرازی نصیب امت اسلام ایـران آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله گشت اندر گلشن ایمان گلی‌رخشا شکوفا شد به گلزار شهادت‌گل‌درخشان‌حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله تا برآرد درّنابی بس گران و بس درخشان تا بسازد بهر قرآن درّفراوان حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله داد اندر راه قرآن‌جسم وجان‌خویش ارزان تا نهد سر پیش آن یکتای دوران‌حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله گشت راهی بهرجنگ ودین‌حق‌رایاور آمد باچنین عزمی‌که‌دشمن‌گشت‌سوزان‌حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله کشته راه خدا گشتی بود عین عبادت رفت تا گیرد ترا از صدق دامان حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله سوی‌میدان‌شد‌به امرش‌باهمه‌ایمان روانه بود اندر راه رهبر مرد میدان حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله وانهاده‌درکف‌مردانگی‌هم جسم و هم جان چشم دارد سوی تو ای نورایمان‌حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله چون مسلمان حقیقی دریم ایمان شناور آمده در پیشگاه قرب جانان حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله ای خدا پیروز کن این لشکر جانباز ایران ای امام منتظر ای ماه تابان حجه الله آن دلاور نوجوان پاک ایمان حجه الله تا معانی زد رقم در ارج این رعنا جوانان تا درخشد در جهان انــوار قرآن حجه الله
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :