فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

رابطه طبقه اقتصادی و ایثار

در این قسمت ایثارگران مطالعه شده بر اساس میزان در آمد و تمکّن مالی در زمان وقوع حادثه شهادت‌، جانبازی و اسارت به سه طبقه بالا (مرفه)، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند‌. هدف آن است که ببینیم که کدام طبقه یا طبقات اقتصادی در شهرستان نی‌ریز سهم بیشتر‌ی در اداره جنگ هشت ساله داشته‌اند‌. توصیح اینکه ‌‌گنجاندن افراد در طبقات بالا ، متوسط و پایین یک داوری ارزشی نیست، بلکه صرفا” شاخص ما در این سنجش از نظر اقتصادی بوده، ‌‌‌چه بسا کسانیکه از لحاظ مالی در طبقه پایین قرار‌‌‌گیرند ولی به لحاظ اجتماعی و معنوی از سایر طبقات بالاتر باشند‌. توزیع فراوانی و درصد ایثار‌گران و طبقه اقتصادی آ‌نان در جدول زیر آمده است‌.

جدول  توزیع فراوانی و در صد ایثارگران به تفکیک طبقه اقتصادی

 

  شهید و مفقودالاثر جانباز ازاده جمع
طبقه بالا ۱۲ _ _ ۱۲
%سطری ۱۰۰ _ _ ۱۰۰
%ستونی ۳ _ _ ۲
طبقه متوسط ۱0۲ ۹ ۱ ۱۱۲
%سطری ۹۱ ۸ ۱ ۱۰۰
%ستونی ۲۱ ۱6 ۲ ۱۹
طبقه پایین ۳66 ۴۶ ۴۶۳
%سطری ۱0 ۱۱ ۱۰۰
%ستونی ۷۶ ۸4 ۹۸
جمع تعداد 4۸0 ۵۵ 5۸7
درصد ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰همانگونه که مشاهده می‌گردد، کل ایثارگرانی که جزء طبقه بالا بوده‌اند شهید و مفقود‌الاثر شده‌اند‌، ازکل ایثارگرانی که جزء طبقه متوسط بوده‌اند ۹۱‌% شهید و مـفـقـود الاثر‌، ۸‌% جانباز و ۱‌% آزاده بوده‌اند و از کل ایثارگرانی که جزء طبقه پایین بوده‌اند 7۹‌% شهید و مفقودالاثر ،۱0‌% جانباز و ۱۱‌% آزاده بوده‌اند‌. همچنین ۳‌% از کل شهدا و مفقودین جزء طبقه بالا‌، ۲۱‌% جزء طبقه متوسط و ۷۶‌% جزء طبقه پایین بوده اند‌. همینطور هیچکدام از جانبازان جزء طبقه بالا نبوده‌ فقط‌ ۱6% از آنان جزء طبقه متوسط و ۸4 % جانبازان جزء طبقه پایین بوده‌اند‌. از کل آزادگان هیچکدام‌ جزء طبقه بالا نبوده‌، ۲‌% جزء طبقه متوسط و ۹۸‌% جزء طبقه پایین بوده‌اند و در نهایت‌ از کل ایثارگران شهرستان نی‌ریز ۲‌% جزء طبقه بالا ، ۱۹% جزء طبقه متوسط و 7۹‌% جزء طبقه پایین جامعه آماری بود‌ه‌اند‌.

همانگونه که ملاحظه می گردد طبقه پایین از نظر اقتصادی بیشترین سهم را در اداره جنگ بعهده داشته است .اگر بخواهیم میزان تأثیر طبقه اقتصادی ایثارگران بر حضور آنها در میادین نبرد را دقیقتر و با استفاده از شیوه‌های آماری پیچیده‌تری بیان کنیم،‌ می‌توانیم از آزمون‌۱ استفاده کنیم‌. طبقه اقتصادی را بعنوان متغیر مستقل۲ و ایثارگری را بعنوان متغیر وابسته در این سنجش‌ در نظر‌ می‌گیر‌یم‌. جدول ذیل را خواهیم داشت:

جدول تأ ثیر طبقه اقتصادی بر ایثارگری 

  شهید و مفقودالاثر جانباز ازاده جمع
طبقه بالا ۱۲ (۱0) _ (۱) _ (۱) ۱۲
طبقه متوسط ۱0۲(۹۲) ۹ (۱0) ۱ (۱0) ۱۱۲
طبقه پایین ۳66 (۳7۸) ۴۶ (44) 5۱ (4۱) ۴۶۳
جمع 4۸0 ۵۵ 5۸7

همانگونه که ملاحظه می‌کنید‌ میزان حاصل، در جدول برابر 5۸/ ۱4‌‌می‌باشد که در مقایسه با جدول توزیع ‌ در حالت درجه آزادی 4‌، فرضیه ما دال بر تأثیر طبقه اقتصادی بر میزان ایثارگری، اثبات و فرضیه صفر ( عدم ارتباط بین طبقه اقتصادی و ایثارگری ) ردّ می‌شود‌. لذا با احتما ل بیش از ۹۹ % می توان گفت طبقه اقتصادی تأثیر معنی‌داری بر روی ایثارگری داشته است‌.
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...