فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان علی اصغر تمنادار و محمد جواد همتائی و حسین مهربان و علی اکبر احمدزاده و ذبیح الله حقیقی و علی مروی و عباس مرادی

لاله‌های آتشین                          جانفدا در راه دین              ذکرشان با ما چنین                       ما به فرمان امام

جان شیرین داده ایم (۲)

 می‌رسد از لاله ها                          عاشقان  با صفا

این پیام دلربا                              بهر قرآن و نظام                ما به فرمان امام                      جان شیرین داده‌ایم   جان شیرین داده‌ایم(۲)

لاله های آتشین                    پاک و ناب و بی قرین

در صداقت برترین                        با وفا در راه دین

بر زبانشان این کلام                       ما به فرمان امام

   جان شیرین داده‌ایم (۲)

این عزیزان جهان                         نرّه شیران جوان

اکبران این زمان                            سرفراز از امتحان

در نثار این پیام                              ما به فرمان امام 

   جان شیرین داده‌ایم(۲)

این تمنا دارما                               اصغر دیندار ما

همچو حر بیدار ما                     گشته  خالص یارما

ای جوانان السلام                          ما به فرمان امام 

  جان شیرین داده‌ایم(۲)

همچوهمتایی جواد                     سرفراز خوش نهاد

 جان براه حق نهاد                     ایزدش رحمت کناد

  ذکر نابش بر دوام                     مـا به فرمان  امـام

جان شیرین داده‌ایم(۲)

بنگر احمد زاده را ن                         نوجوان آزاده را

بهر دین جانداده را                      مست جام و باده را

کای جوانان  عظام                         ما به فرمان امـام

جان شیرین داده‌ایم(۲)

هم حسین مهربان                         این جوان قهرمان
با حسین  این زمان                      این بیانش مستدام

یکدل و  هم  یکزبان                     مــا به فرمان امام
جان شیرین داده‌ایم(۲)

این جوانان  دلیر                      در رشـادت  بی نظیر

در شجاعت  شیر گیر               کرده بس دشمن اسیر

 نطقشان یاقوت خام                 مـا  بــه فرمان  امام

جان شیرین داده‌ایم(۲)

عاشقان  در راه دین                       این حقیقی متین

هم  مرادی راستین                        همچومروی ‌امین   

واصلان این  مقام                          مـا به فرمان  امام      

جان شیرین داده‌ایم(۲)

این سر افرازان ما                          بهترین  مردان ما

نور دل چشمان ما                           این مصفّایان ما

در ندا با احـتشام                            ما به فرمان امام

جان شیرین داده‌ایم(۲)

 

 

در تکلم سربه سر                          بـا بـرادر هم پدر
مادران مفتـــخر                          خـواهران گل بسر

ای بدوران نیکنام                         مـا به فرمان امـام    
جان شیرین داده‌ایم(۲)

بهر قرآن ما بجان                        با همه توش و توان

کرده دشمن نا توان                    خون  ما نقش زمان

دشمن  آورده  بدام                     مـا بـه فرمان امـام 
جان شیرین داده‌ایم(۲)

مرحبا بر عزمشان                          عزمهای جزمشان

آفرین بر رزمشان                           جانفدای بزمشان 

در ندا با خاص و عام                       ما به فرمان امام      
جان شیرین داده‌ایم(۲)

قتل ناجیّ زمن                            آن رسول ممتحن 

غم فزا قتل حسن                      هم رضا دور از وطن

دل غمین هر کدام                    مــا به فـرمان امـام

جان شیرین داده‌ایم(۲)

در عزای هادیان                         هـم شـهیدان زمان

 شد معانی درفشان                 جمله یاران نوحه خوان

برشهیدان صد سلام                    مـا بـه فرمان  امـام

جان شیرین داده‌ایم(۲)
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: