فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

توزیع فراوانی و درصد تعداد ایثارگران به تفکیک سالهای جنگ تحمیلی

جنگ هشت ساله تحمیلی عراق علیه ایران، از‌ ۳۱‌/۶‌/‌۱۳۵۹‌شروع و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۷ با اجرای آتش‌بس خاتمه یافت‌. دراین قسمت تعداد شهدا،‌ مفقودین‌، جانبازان ۴۰% به بالا - ازکار افتادگی – و آزادگان را در هر سال روی جدول زیر نشان داده شده است.


 

           بیسواد ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس به بالا جمع

شهید و مفقودالاثر

%سطری

%ستونی

۴۲

۸

۷۶

۱۲۰

۲۵

۷۹

۱۷۳

۳۶

۸۲

۱۲۴

۲۶

۸۴

۱۸

۴

۹۰

۳

۱

۱00

۴۸0

۱00

۸۲

جانباز

%سطری

%ستونی

۶

۱۱

۱۱

۱۳

۲۳

۹

۱۹

۳5

۹

۱5

۲۷

۱0

۲

۴

۱0

_

_

_

۵۵

۱00

۹

ازاده

%سطری

%ستونی

۷

۱۳

۱۳

۱۸

۳5

۱۲

۱۸

۳5

۹

۹

۱۷

۶

_

_

_

_

_

_

۱00

۹

جمع تعداد

۵۵ ۱5۱ ۲۱0 ۱۴۸ ۲0 ۳ 5۸۷
درصد ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00

داده‌های جدول شماره ۶-۱ حاکی است که از کلّ شهدا و مفقودین، ۸% بیسواد‌، ۲۵% ابتدایی‌، ۳۶% دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی‌، ۲۶% دارای مدرک تحصیلی دیپلم‌‌، ۴% فوق دیپلم و ۱% لیسانس به بالا بوده‌اند‌،  همچنین از کلّ جانبازان، ۱۱% بی‌سواد، ۲۳% دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدائی،‌ ۳5% دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی،‌ ۲۷% دیپلم،‌‌‌ ۴% فوق دیپلم بوده اند. همینطور از کلّ آزادگان، ۱۳% بیسو‌اد، ۳5% دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی‌، ۳5% دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و ۱۷% ‌دیپلم‌ بوده‌اند. از لحاظ تحلیل ستونی این جدول باید گفت: از کلّ بیسوادان‌، ۷۶% شهید‌و‌‌مفقود الاثر، ۱۱% جانباز  و ۱۳% آزاده بوده‌اند. از کلّ ایثارگران دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی ۷۹% شهید ومفقودالاثر‌، ۹% جـانباز  و ۱۲%  آزاده بـوده‌اند. ازکلّ ایثارگران دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی، ۸۲ % شهید و مفقود الاثر، ۹ % جانباز  و ۹ % آزاده بوده اند‌. از کل ایثارگران دیپلم، ۸۴ % شهید و مفقودالاثر،‌ ۱0 % جانباز و ۶ % آزاده بوده اند‌، از کل ایثارگران فوق دیپلم‌، ۹۰ % شهید و مفقود الاثر و ۱0 % جانباز و در نهایت کل ایثارگران دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا شهید و مفقود الاثر بوده‌اند‌.

در این تحقیق‌، ‌ملاک ارزیابی  وضعیت تحصیلی،  داشتن مدرک تحصیلی بوده است. بدین معنی،‌ کسانیکه مثلا” سوم یا چهارم ابتدایی را گذرانده امّا موفق به اخذ مدرک‌ پنجم ابتدایی نشده‌اند در تعریف علمی ‌ما، بیسواد لحاظ شده‌اند‌. یا کسانیکه حتی کلاس سوم راهنمایی را خوانده ولی ‌موفق به اخذ مدرک تحصیلی نگردیده‌اند در گروه ‌پنجم ابتدایی لحاظ شده‌اند.‌ همچنین در سایر مقاطع تحصیلی نیز این تعریف لحاظ‌گردیده است‌. این هم از آن جهت صورت گرفته که در مسایل آماری وتحقیقات کمّی محقق وظیفه دارد کیفیتها را به متغیرهای قابل سنجش و اندازه‌گیری تبدیل نماید تا بتواند با  اطمینان داده‌ها را ارائه و تحلیل کند‌. علاوه بر این مطلب نگارنده لازم می داند به این نکته اشاره نماید که بسیاری از عزیزان ایثارگر محصل و دانشجو‌‌که در زمان جنگ هشت ساله، به تحصیل اشتغال داشتند‌، حضور در میادین نبرد را بر حضور در کلاس درس مقدم داشته و براساس احساس وظیفه ملّی و الهی‌، خود را‌ ملزم به حضور در سنگرهای نبرد با خصم می دانستند و در پاسخ به این سؤال که چرا مدرسه را ترک نموده‌اید، اکثرا” اظهار می نمودند که پس از جنگ به سنگر درس و بحث باز خواهند گشت. کما اینکه بسیاری از عزیزان ایثارگر مانند: رزمندگان ‌دلاور‌، جانبازان سلحشور و راد مردان آزاده پس از جنگ با حضور در کلاسهای درس مدرسه و دانشگاه‌، توانستند موفقیتهای زیادی کسب نمایند، البته ‌لازم‌ به ‌ذکر است‌که ملاک تحقیق و بررسی ما در ارزیابی وضعیت تحصیلی عزیزان ایثارگر‌، زمان وقوع حادثه شهادت‌، جانبازی یا  اسارت بوده نه وضعیت تحصیلی آنان در حال حاضر‌.جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق،‌ 5۸۷ نفر از ایثارگران ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...